صبح بخیر گل همیشه بهارم ...

هـزار رنـگ گـل فـیـض در گـل صـبــح اســت

اثر ز حلقه به گوشان بـلبـل صبـح است

 

بـهار عـیش کـه سـرسـبـزی نشـاط ازوسـت

نمکچشی ز شکر خنده گل صبح است

 

طـراوت رخ شـبـنم گـل سـحـر خـیزی اسـت

بهار فیض هم آغوش سنبل صبـح است

 

شبم که خون شفق را به روی مالیده است

سـتـم رسـیده تـیغ تـغافل صـبـح اسـت 

 

 ز بـاغ طبـع تـو صائب چـه گل شکفت که بـاز

زبـان خـامه ات امروز بـلبـل صبـح اسـت

 

/ 0 نظر / 9 بازدید