دنیا...

زیبا...

دنیا رویش را از من برگرداند تا که رویت را از من برگرداندی...

زیبا..

از سر تقصیراتم بگذر و برگرد و دنیای قشنگت را به من برگردان...

زیبا...

دنیای قشنگم ریحانه‌ام بود ... یادت هست ؟

زیبا...

زیبا...

زیبا...

 

/ 0 نظر / 7 بازدید