عرش خدا...

کاش باد می‌امد و بوی تنهایی دستان مرا می‌برد تا عرش ...

و می‌برد خیسی چشمان مرا تا بن باغ گل سرخ ...

و کاش ماه می‌دید مرا که چگونه در تنگ بلور دل خویش، غم دارم...

تا که شاید خدایم در عرش حس می‌کرد که من تنهایم ...

و  شهادت می‌داد ماه و شهادت می‌داد گل ....

که همی ناله نمودم به درگاه خدا...

/ 0 نظر / 7 بازدید