راه ...

قومی متفکرند اندر ره دین

قومی به گمان فتاده در راه یقین

می ترسم از آن که بانگ آید روزی

کای بیخبران راه نه آنست و نه این

 

--------------------------------------------------------------------------

یک جورهایی وصف حال بود، بانو ...

/ 0 نظر / 26 بازدید