با اینها چیکار کنم....؟

ای خدا با مامان و حامد چیکار کنم گریهگریهگریهگریهگریهگریه

میدونم زندگی اینها بهم میریزه، حامد داغون میشه، مامان دوام نمیاره ولی من چه کنم آخه ................... من هم دیگه بریدم ... دیگه طاقت ندارم.......

تمام باورهام رو نابود کردن ...

/ 0 نظر / 6 بازدید