دیالوگ...

حمیدرضا : ریحانه خوبم

ریحانه : بــلـــــــــــــی

حمیدرضا : هیچی

ریحانه : مطمئن ؟

حمیدرضا : بله قربونت برم الهی، فقط می‌خواستم اسم قشنگت رو صدا کنم فرشته خوبم

ریحانه : خجالت

----------------------------------------------------------------------------------------

و این زیباترین دیالوگ همیـشـــــــــــــه دنیای من بوده است.

/ 0 نظر / 9 بازدید